Privacyverklaring

 

Als zorgaanbieder heeft Budle Zorgt BV veel te maken met (vertrouwelijke) clientgegevens. De bescherming van uw privacy is daarbij van essentieel belang. Alle afspraken rondom privacy staan in de Privacyverklaring. De privacyverklaring is gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Informatie over uw privacy

Bij Budle Zorgt BV worden uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden verzameld en bijgehouden:

  • voor zorgverlening
  • voor doelmatig beheer en kwaliteitsbeleid


Uw persoonlijke gegevens worden bij Budle Zorgt BV vertrouwelijk behandeld. Alle medewerkers zijn gehouden aan hun beroepsgeheim en zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Indien uw zorgverlener andere zorgverleners betrekt bij uw zorg, worden uw persoonlijke gegevens na uw toestemming uitgewisseld voor zover deze relevant zijn.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor goede zorgverlening. Voor zorgdossier is deze bewaartermijn in principe 20 jaar..

Budle Zorgt BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

Inzagerecht

U heeft het recht uw gegevens te bekijken. U kunt aan uw zorgverlener vragen om inzage in dat gedeelte van uw dossier dat betrekking heeft op de zorgverlening van Budle zorgt. Als u vindt dat deze niet juist zijn, dan kunt u uw zorgverlener verzoeken deze te verbeteren of te verwijderen. Dat kan ook als de gegevens op zich wel juist zijn, maar volgens u de registratie van die gegevens niet nodig is. Uw zorgverlener bepaalt uiteindelijk wat in het dossier wordt opgenomen.

 

Klachten

Als u vindt dat Budle Zorgt BV niet correct met uw gegevens omgaat, kunt u een klacht indienen. Budle zorgt BV heeft een klachtenprocedure.

 

Verdere vragen

Als u nog vragen heeft over uw privacy binnen Budle Zorgt BV dan kunt u zich wenden tot een zorgverlener van Budle Zorgt BV of schriftelijk tot de Functionaris Gegevensbescherming.